Rembrandtlaan

Nederlands hoogste recher heeft een adviesorgaan ingeschakeld dat moet gaan bekijken wat en hoe de Raad van State moet omgaan met de bezwaarschriften. Dat is opmerkelijk.
Dit orgaan adviseert alleen rechtbanken. Men kan worden opgeroepen om te getuigen.
We wachten af.

Op 28 januari is ons beroepschrift naar de Raad van State gestuurd. Nu maar afwachten wat de hoogste rechter in Nederland van dit bestemmingsplan vindt.

30 november, tijdens de allerlaatste vergadering van deze gemeenteraad is het bestemmingsplan Rembrandtlaan goedgekeurd. Hoewel Hart voor Veghel wordt opgeheven en verdergaat in Team Meiierijstad die tegen de huidige vorm van de Rembrandtlaan zijn, hebben ze toch gemeend voor het plan te moeten stemmen uit "solidariteitsoverwegingen". Te hopen valt dat de nieuwe gemeenteraad de zaken anders gaat bekijken.
Onze advocaat bekijkt de volgende stappen richting de Raad van State.

De gemeentraad heeft het plan in hoofdlijnen goedgekeurd. Er is een amendement ingediend om de status van een aantal woningen langs de "korte haak" aan te passen. Bij stemming over die motie staakten de stemmen, dus moet er nogmaals vegaderd worden.

Alle ingediende bezwaren zijn terzijde geschoven. Het wachten is nu op de gemeenteraad.

Op 26 juli is overleg gepleegd met ARPA-advocaten, op basis van het stuk van Beks. ARPA gaat een bezwaarschrift, ofwel een zienswijze opstellen, namens een aantal nader te noemen belanghebbenden.

Er is overleg geweest met de steuners van de alternatieve plannen. Met Kees van Limpt (SP) is gesproken op 18 juli.
Met wethouder Goijaarts en Marieke Willekens is gesproken op 20 juli. De ingediende aanvullende plannen zullen worden getoetst aan eerdere plannen die het niet gehaald hebben bij het voorbereiden tot het huidige ontwerp bestemmingsplan. 

We hebben ondertussen gesproken met de indieners van een tweetal alternatieven op 30 juni. Een van die plannen verlegt het probleem naar de IJsselstraat, het andere is een rotonde boven op de Tailorbrug.

In alle stilte is er toch aan het plan gewerkt en er ligt nu per 29 juni een ontwerp bestemmingsplan ter inzage.

De wijkraden zijn onlangs bijgepraat door de gemeentelijke projectgroep. Er blijven knelpunten: de "korte haak" ligt veel te dicht bij de bestaande bebouwing, de bewoners van de Neckar- Wezer- en Moezelhof moeten vrezen dat de weg zeer dicht bij hun huizen komt en er is nauwelijks plaats voor een wadel- en fietspad.
Ook maken de wijkraden zich zorgen over de ontsluiting van de bouwvelden.
Heijmans heeft nog niets van zich laten horen.

Begin september 2015 zijn er diverse nieuwe ontwikkelingen. De provincie wil dat de Taylorbrug vierbaans wordt voor het HOV, terwijl de gemeentraad juist tweebaans wil om verkeer tegen te gaan. Vierbaans heeft grote gevolgen voor geluid, verkeer en fijnstof.
Ook zou de provincie de afstand tussen de kruising van de Rembrandtlaan en de Leest en de benzinepomp ter discussie stellen. Info van de gemeente hierop is tot nu toe nog niet ontvangen. Inmiddels heeft de gemeente alles ontkend.
Verder is het vanuit de gemeente doodstil over het plan. Er zal in dit najaar nog een ontwerp bestemmingsplan ter visie moeten worden gelegd. Pas dan kunnen omwonenden formele bezwaren (dat heet: zienswijzen) indienen. De indieners van die zienswijzen zijn pas formele bezwaarmakers, die kunnen in het verdere verloop van de procedure meedoen.
Bovenstaande wordt door de projectgroep van de gemeente ontkend.
In de gemeenteraadsvergadering van 21 september stond de brief van bewoners van de Neckarhof op de agenda. Geen raadslid wilde hierover het woord voeren of iets weten van de wethouder. De brief is voor kennisgeving aangenomen.

De wijkraad werkt samen met de andere wijkraden langs de Rembrandtlaan, wijkraad Zuid en wijkraad Kern-West en coördineert de berichtgeving.

De gemeenteraad heeft  op 18 juni met 13 voor en 11 tegen het plan Rembrandtlaan goedgekeurd. Voor waren VVD, CDA en HVV, tegen de SP, DDB en TEL.
TEL heeft in de vergadering nog een alternatief voorgesteld, dat door de wethouder werd weggewuifd. Ook een mand bedenktijd werd afgewezen.
Nu is de volgende halte het bestemmingsplan. Dat zal mogelijk al in september klaar zijn, waarna de inspraak en bezwaarperiode begint. 

De commissievergadring begon met een inspraakrondje. Liefst 8 insprekers, Sommigen met veel eigen emotie, anderen goed gedocumenteerd. Idereen kwam goed beslagen naar de raadszaal.
De wethouder hield zich groot. Insprekers gingen uit van "aannames" en raadsleden hadden al ingestemd dus antwoorden op hun vragen stonden in de stukken van januari, die moesten ze maar eens nalezen.
De politike prtijen waren verdeeld. VVD strak voor, CDA verward, Hart voor Veghel genuanceerd, TEL en SP tegen. En DDB, toch de bedenker van dit onnodige project, leek op de weg terug. We moeten afwachten.

Op 11 juni is de officiéle commissievergadering en moeten de raadsleden kiezen uit de aangeboden varianten. Op 18 juni besluit de gemeenteraad officieel, ze zullen wel stemmen, ondanks dat nog niemand weet wat dit de gemeente gaat kosten.

Op 28 mei zijn op een informatiebijeenkomst van de commissie Ruimte en Milieu de raadsleden ingelicht door het onderzoeksbureau Goudappel/Coffeng. Veel raadsleden gaven de indruk nog van niets te weten...
De buurt was goed vertegenwoordigd en dat is opgevallen.

Op 29 april 2015 is een "inloopavond" geweest in het Stadhuis. De getoonde informatie was voor veel aanwezigen een bron van grote zorgen.
Individuen of groepen met gemeenschappelijke belangen kunnen hun zorgen, vragen en ideeën het beste gezamenlijk in een brief aan de gemeente en de gemeenteraad kenbaar maken.
U kunt dan worden gehoord.
Er zijn diverse berichten van bezwaar en zorgen naar de gemeente gestuurd. De verwachting is dat de gemeenteraad die voor kennisgeving zal aannemen.
Enkele van die brieven zijn al door de betrokkenen besproken met de gemeentelijke projectleiders. Soms leidt dat tot opluchting, soms tot frustratie.

De gemeente Veghel is met projectontwikkelaar Heijmans overeengekomen het 10 jaar oude project te herstarten.
Hiertoe zijn onderhandelingen gevoerd die tot overeenstemming hebben geleid.
Begin dit jaar heeft de gemeenteraad in een geheime zitting ingestemd met deze vernieuwde overeenkomst.
Heijmans heeft een grote financiële claim op de gemeente. 
De gemeente zorgt voor de infrastructuur, de wegen, fietspaden, waterberging en groen.
De projectontwikkelaar bouwt de woningen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Foto's

Veghel wil verder met de Rembrandtlaan


< Terug naar "Projecten in de wijk"